Tabela stawek wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego wykonane na żądanie sądu, prokuratury, Policji oraz organów administracji publicznej

mar 13, 2019

STAWKI WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO,
wykonane na żądanie sądu, prokuratora, Policji oraz organów administracji publicznej* obowiązujące od dnia 31 października 2019 r.

wg rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (Dziennik Ustaw Nr 15 z 2005 r., poz. 131 z późn. zmianami)

Grupy językowe:
I. język angielski, niemiecki, francuski i rosyjski
II. inny język europejski i język łaciński (do tej grupy należy język ukraiński)
III. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem łacińskim
IV. język pozaeuropejski posługujący się alfabetem niełacińskim lub ideogramami

1 strona = 1125 znaków (obejmujących wszystkie widoczne znaki drukarskie, w szczególności litery, znaki przestankowe, cyfry, znaki przeniesienia oraz uzasadnione budową zdania przerwy między nimi). Stronę rozpoczętą liczy się za całą.

 

I

II

III

IV

Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia na język polski (100%) z języka grupy

34,50

37,16

45,11

50,42

za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)

69,00

74,32

90,22

100,84

za tłumaczenie tekstów:

·  zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125%)

·  sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów porządzonych pismem technicznym (125%)

·  trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

 

 

43,12

 

 

46,45

 

 

56,39

 

 

63,02

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka obcego na język polski sporządzonego przez inną osobę (50%)

17,25

18,58

22,55

25,21

Za stronę obliczeniową 1125 znaków tłumaczenia z języka polskiego (100%) na język grupy

45,11

53,07

61,04

74,31

     

za sporządzenie tłumaczenia – na wniosek zlecającego – w dniu zlecenia oraz w postępowaniu przyspieszonym (200%)

90,22

106,14

122,08

148,62

·  za tłumaczenie tekstów:

·  zawierających frazeologię i terminologię specjalistyczną (125%)

·  sporządzonych pismem ręcznym lub przez wypełnienie pismem ręcznym drukowanych formularzy, z wyjątkiem tekstów sporządzonych pismem technicznym (125%)

·  trudnych do odczytania ze względu na stopień zniszczenia lub uszkodzenia tekstu albo złą jakość kopii sporządzonej sposobem technicznym (125%)

 

 

56,39

 

 

66,34

 

 

76,30

 

 

63,02

za sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język obcy sporządzonego przez inną osobę oraz za sporządzenie poświadczonego odpisu pisma w języku obcym (50%)

 

22,55

 

26,53

 

30,52

 

37,15

za sprawdzenie i poświadczenie odpisu pisma sporządzonego w danym języku obcym przez inną osobę (30%)

13,53

15,92

18,31

22,29

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza (130%), na język grupy

90,22

68,99

79,35

96,60

Za godzinę tłumaczenia ustnego z języka polskiego, w tym za każdą rozpoczętą godzinę obecności tłumacza w postępowaniu przyspieszonym (200%), na język grupy

90,22

106,14

122,08

148,62

*Powyższe stawki dotyczą wykonywania tłumaczeń na rzecz podmiotów określonych w art. 15 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego, takich jak sąd, prokurator, policja i organy administracji publicznej. Z innymi zleceniodawcami (osobami fizycznymi i prawnymi) wynagrodzenie za tłumaczenie poświadczone ustala się według zasad wolnego rynku na podstawie umowy ze zleceniodawcą lub zamawiającym. Wynika to z art. 16 ust. 1 wymienionej ustawy.

Kategoria: Bez kategorii