Regulamin świadczenia usług tłumaczeniowych

§1 Postanowienia wstępne

Yuliia Vovchko (dalej – Tłumacz) świadczy usługi tłumaczeń pisemnych oraz ustnych zgodnie z niniejszym Regulaminem i dostępnym cennikiem.

Tłumacz zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby każde zlecenie było wykonane w na czas oraz w sposób rzetelny.

Tłumacz gwarantuje poprawność i staranność wykonywanych tłumaczeń. Wykonane tłumaczenia pisemne podlegają pisemnie uzasadnionej reklamacji w terminie 7 dni od odebrania zlecenia przez Zleceniodawcę.

§2 Składanie zleceń

Warunkiem wykonania tłumaczenia jest złożenie przez Zleceniodawcę zlecenia przez wypełnienie Formularza, w formie wiadomości e-mail, drogą telefoniczną, dostarczone przez Zleceniodawcę pod wskazany na stronie adres, przesłane pocztą, kurierem.

Zlecenie uznaje się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu jego przyjęcia drogą elektroniczną.

§3 Zasady wykonywania tłumaczeń pisemnych zwykłych

Zleceniodawca dostarcza na adres e-mail lub osobiście do Tłumacza tekst do tłumaczenia w formie elektronicznej lub papierowej.

O wszelkich możliwych utrudnieniach w odczytaniu tekstu do tłumaczenia Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować Tłumacza w chwili składania zlecenia.

Tłumacz przekazuje wykonane tłumaczenie w takim samym formacie, w jakim złożył je Zleceniodawca chyba, że strony uzgodnią inaczej.

Przetłumaczony tekst może zostać przekazany pocztą e-mail, pocztą lub kurierem, na koszt Zleceniodawcy, lub też odebrany osobiście przez Zleceniodawcę pod adresem wskazanym na stronie lub innym po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony.

Standardowa strona przeliczeniowa tłumaczenia zwykłego wynosi 1800 znaków ze spacjami.

Minimalna jednostka rozliczeniowa to 1 strona w przypadku tłumaczeń zwykłych

Tryb standardowy dla tłumaczeń pisemnych wynosi do 8 stron przeliczeniowych na dzień roboczy.

W przypadku rezygnacji ze zleconego tłumaczenia, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty za już wykonaną część tłumaczenia.

W przypadku zleceń przekazywanych przez Tłumacza drogą elektroniczną, Zleceniodawca zobowiązany jest do potwierdzenia otrzymania wykonanego tłumaczenia pocztą e-mail lub telefonicznie w ciągu dwóch dni roboczych. W przypadku braku takiego potwierdzenia, zlecenie uważa się za dostarczone i Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do reklamacji usługi z powodu nieterminowego wykonania zlecenia.

§4 Zasady wykonywania tłumaczeń ustnych

Za czas rozpoczęcia tłumaczenia ustnego uznaje się godzinę, na którą Tłumacz został zamówiony, a za jego zakończenie godzinę zakończenia pracy Tłumacza i obejmuje wszelkie przerwy w tłumaczeniu, na przykład na dojazdy z jednego miejsca tłumaczenia na drugie.

Minimalną początkową jednostką rozliczeniową tłumaczeń ustnych jest 4-godzinny blok pracy tłumacza. Każda kolejna godzina liczona jest osobno.

Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia uznawana jest za pełną godzinę pracy Tłumacza.

Zamówione tłumaczenie ustne można odwołać nieodpłatnie na 24 godziny przed uzgodnionym terminem tłumaczenia. Za późniejsze odwołanie tłumaczenia obowiązuje opłata za blok początkowy tłumaczenia, to jest za cztery godziny pracy Tłumacza.

§5 Odpowiedzialność

Odpowiedzialność Tłumacza ogranicza się do ceny zlecenia.

Tłumacz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z działania siły wyższej, jak awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych oraz przerwy w dostawie energii elektrycznej.

§6 Poufność

Wszelkie dokumenty i materiały przekazywane do tłumaczenia uznaje się za poufne.

Tłumacz nie podzleca tłumaczeń bez wcześniejszej zgody Zleceniodawcy, co gwarantuje poufność i bezpieczeństwo dokumentów Zleceniodawcy.

§7 Płatności

Podstawą do realizacji płatności jest rachunek wystawiony przez Tłumacza po zakończeniu zlecenia.

Termin płatności przekraczający 14 dni wymaga indywidualnych ustaleń. Możliwe jest także wystawienie zbiorczego rachunku za jeden miesiąc, po wcześniejszym uzgodnieniu.

§8 Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin oraz Cennik usług mogą podlegać zmianom wedle uznania Tłumacza.

W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

Wszelkie wynikłe między stronami spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd w Poznaniu.