Lista ukraińsko-polskich, polsko-ukraińskich słowników: specjalistyczne, terminologiczne, naukowe

mar 12, 2019

Niżej przedstawiono najważniejsze i nowoczesne słowniki języka ukraińskiego. Większość z nich można znaleźć już tylko w bibliotece.

1. A. В. Костюченко, Малий медичний словник українсько-польський і польсько-український = Mały słownik medyczny ukraińsko-polski i polsko-ukraiński, Краків 2003.
2. G. Szumiłowicz, Mały słownik terminologii medycznej: język polski, język łaciński, język ukraiński, Szczecin 1999.
3. Р. А. Гумецький et al., Українсько-английсько-російсько-нiмецький словник для стоматологiв, Lublin 1996.
4. O. Śpiwak, M. Jurgowski, Ukraińsko-polski słownik syntaktyczny. Różnice w łączliwości syntaktycznej. Ok. 1700 słów i wyrażeń z ilustracjami z klasycznej i współczesnej literatury ukraińskiej oraz prasy, Warszawa 2003.
5. M. Aleksejenko, A. Horniatko-Szumiłowicz, Українсько-польський словник лiнгвiстичних термiнiв = Ukraińsko-polski słownik terminów lingwistycznych [Pomoc dla wykładowców oraz studentów ukrainistów w nauczaniu i opanowaniu metajęzyka ukraińskiego i polskiego językoznawstwa], Szczecin 2005.
6. I. Кононенко, O. Спiвак, Українсько-польський словник омонiмiв i паронiмiв = Ukraińsko-polski słownik homonimów i paronimów międzyjęzykowych, Киïв 2008.
7. M. Kuczyńska et al., Polsko-czesko-rosyjsko-ukraiński słownik pojęć literackich, Szczecin 2010.
8. Słownik tematyczny polsko ukraiński / Kononenko Iryna, Mytnik Irena, Wasiak Elżbieta, Warszawa, PWN, 2010, 552 с.
9. Т.А. Космеда, Т.Ф. Осіпова, Комунікативний кодекс українців у пареміях: Тлумачний словник нового типу, Дрогобич 2010.
10. А. Лучик, О. Антонова, І. Дубровська, Українсько-польський словник еквівалентів слова = Słownik ekwiwalentów słowa polsko-ukraiński, Київ 2011.
11. Polsko-ukraiński słowniczek podstawowych pojęć rozwoju regionalnego i administracji terytorialnej = Польсько-український словничок базових понять регiонального розвитку и територiальноï адмiнiстрациï = Польскоукраинский словарик базовых понятий регионального развития и территориальной администрации, Poznań 2013.
12. M. Aleksiejenko, Polsko-rosyjsko-ukraiński słownik języka oficjalno-urzędowego = Польско-русско-украинский словарь деловой речи = Польсько-росийсько-украïнський словник ділового мовлення, Щетин – Москва 2002.
13. Zięba, M. (ed.), Bielak, A. et al. (auth.) (2004). Polsko-ukraiński, ukraińsko-polski glosariusz terminów administracji publicznej. Lublin: Fundacja Młoda Demokracja.
14. M. Kaczmarczyk, A. Nowacki, Polsko-ukraiński słownik terminów dziennikarskich: z suplementem ukraińsko-polskim, Lublin 2015
15. W. Halan, Słownik terminów informatycznych ukraińsko-polski i polsko-ukraiński, Warszawa 2008.
16. Українсько-польський, польсько-український перекладний словник футбольних термінів = Ukraińsko-polski, polsko-ukraiński tłumaczeniow[y] słownik piłkarskich terminów / [Л.В. Левків … [та ін.].
17. А. Ріхлінг, В. Андрейчук, Л. Руденко, В. Чехній, Słownik polsko-ukraiński oraz ukraińsko-polski podstawowych terminów i pojęć z zakresu nauki o krajobrazie = Польсько-український та українсько-польський словник базових термiнiв та понять з ландшафтознавства, Бяла Подляска – Киïв 2015.
18. W. Kozubel, Słownik terminów biologicznych ukraińsko-polski i polsko-ukraiński = Словник бiологiчних термiнiв українсько-польський та польськоукраїнський, Warszawa 2006
19. А. Markunas, Terminologia kościelna. Mały słownik opisowy polsko-ukraiński i ukraińsko-polski = Церковная терминология. Малий тлумачний словник польсько-український та українсько-польський, Poznań 1995.
20. E. Wasiak, S. Zadorożna, Mały praktyczny słownik biznesmena ukraińsko-polski polsko-ukraiński, Warszawa 1995.
21. C. Домагальскі, Wielki słownik polsko-ukraiński, ukraińsko-polski z rozszerzoną terminologią współczesnego biznesu. 200 000 wyrażeń = Bеликий польськоукраїнський, українсько-польський словник термінології сучасного бізнесу. 200 000 лeкcичниx eдиниць [dokument elektroniczny], Тернопіль 2010
22. Praktyczny słownik polsko-ukraiński / Oleg Aleksejczuk, Wydawnictwo Platan, Kraków 2004, stron: 582
23. Польсько-українсько-російський словник юридичної термінології [Текст]: близько 30 000 слів та словосполучень: близько 1 000 скорочень / І. С. Яценко ; заг. ред. С. Яценко. – К. : Консультант, 2007. – 672 с.
24. І. Яценко, Українсько-польський, польсько-український термінологічний словник: Право. Фінанси. Економіка. Торгівля: Близько 45 тисяч слів і словосполучень / І. С. Яценко; під заг. ред.: С. С. Яценко. – Київ : Школа, 2004. – 739 с.
25. Українсько-польський/польсько-український словник юридичних термінів: близько 10 тис. термінів / за заг. ред. Т.О. Коломоєць, Т.В. Хом’як; кол авт.: Коломоєць Т.О. (голова) та ін. Запоріжжя: ЗНУ, 2018. 308 с
26. Praktyczny słownik policyjno-prawniczy: polski, białoruski, litewski, rosyjski, ukraiński, red. G. Ojcewicz, Szczytno 2006.
27. Англо-польсько-російсько-український словник з хімії та технології переробки вугілля / М. М. Братичак…[та ін.]
28. Англо-польсько-російсько-український словник з хімії та технології переробки нафти / М. М. Братичак, Ірина Сергіївна Ромашко, Барбара Жмудзінська-Журек.
29. Українсько-польський, польсько-український термінологічний словник: Право. Фінанси. Економіка. Торгівля: Близько 45 тисяч слів та словосполучень / Під заг. ред. С. С. Яценка
30. Англо-польсько-російсько-український словник з хімії / М. М. Братичак, Мирослава Богданівна Гагін, Олександр Іванович Лазорко.
31. Англо-німецько-польсько-український словник з хімії та технології полімерів = English-German-Polish-Ukrainian dictionary of Chemistry and Polymer Technology = Englisch-Deutsch-Polnisch-Ukrainisch Wörterbuch in der Chemie und Polymer technologie = Angielsko-niemiecko-polsko-ukrainski słownik z chemii i technologii polimerów / М.М. Братичак, Георг Броза, О.Т. Астахова.
32. W. Kozubel, Słownik terminów chemicznych ukraińsko-polski i polsko-ukraiński = Словник хiмiчних термiнiв українсько-польський та польсько-український, Warszawa 2007.

Kategoria: Bez kategorii